Ce spune legea referitor la școala online

ODAmaD00NDAmaGFzaD0wYWRjYWRlNmI2MDU1N2YwNWExYjFmZGM0MWZlODI4Ng==.thumb

Dimensiune font:

| 09-03-2023 12:45

Școala online nu doar că nu dispare, dar include și părinții, conform unui ordin de ministru ce reglementează acest tip de activitate. Documentul nu spune însă și care sunt soluțiile în cazul celor din zone fără semnal sau fără posibilități tehnice. În plus, elevilor le este interzis să înregistreze propria examinare.

Un ordin de ministru semnat de Ligia Deca reglementează „evaluarea în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor”. Chiar dacă, în prezent, orele în afara școlilor reprezintă o excepție, se încearcă stabilirea unor norme în cazul în care s-ar apela din nou la tehnologie. Printre cei vizați nu sunt doar factorii implicați direct în învățământ, ci și părinții.

„Evaluarea performanțelor școlare și a competențelor elevilor constituie un plus pentru asigurarea accesului tuturor elevilor la procesul de predare-învățare evaluare în mediul online, cu precădere în situații excepționale: școlarizarea la domiciliu/clase, grupe în spital, pandemii, calamități, imposibilitatea de desfășurare a activităților didactice în unitatea de învățământ din motive obiective, fără a se limita la acestea”, se arată în ordinul de ministru.

Obligațiile inspectoratelor școlare
Unul dintre principalii actori este inspectoratul școlar, ce primește următoarele atribuții:

a) coordonează, prin inspectorii școlari, activitatea de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, desfășurată prin intermediul TIC (tehnologia informației și comunicațiilor, n.r.), realizată la nivelul unităților de învățământ;

b) sprijină unitățile de învățământ din subordine în desfășurarea activităților-suport pentru buna desfășurare a procesului de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, desfășurat prin intermediul TIC, în vederea stabilirii necesarului de resurse informaționale și de resurse umane formate;

c) identifică soluții, în colaborare cu alte autorități și instituții publice, organizații nonguvernamentale, parteneri economici, pentru asigurarea premiselor desfășurării activității de evaluare în unitățile de învățământ din subordine;

d) acordă asistență cadrelor didactice în utilizarea platformei dedicate procesului de evaluare prin informaticieni și inspectori școlari;

e) asigură suport și consiliere cadrelor didactice prin intermediul caselor corpului didactic (CCD), în contextul organizării unor programe pentru dezvoltarea profesională continuă dedicate evaluării în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, oferind totodată suport și consiliere prin programe sau sesiuni de instruire.

Obligațiile școlilor
Și conducerea unității de învățământ are o serie importantă de atribuții:

a) informează elevii și părinții acestora asupra modalității de organizare a activității de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, desfășurată prin intermediul TIC, inclusiv cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au participanții la activitățile specifice de evaluare în mediul online;

b) evaluează capacitatea unității de învățământ de a desfășura activitatea de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, desfășurată prin intermediul TIC, și stabilește necesarul de resurse informaționale, respectiv de resurse umane;

c) stabilește măsuri pentru buna desfășurare a activității de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, desfășurată prin intermediul TIC de către cadrele didactice și elevii din unitatea de învățământ;

d) întreprinde demersuri către autoritățile locale pentru asigurarea dispozitivelor și a conexiunii la internet pentru elevii care nu dispun de mijloacele necesare TIC; aparent, aici ar fi rezolvarea în cazul elevilor fără dispozitive electronice, dar nu există nicio variantă de obligare sau sancționare a autorității locale (ce se poate justifica, de exemplu, prin faptul că nu are fonduri);

e) gestionează baza materială cuprinzând dispozitive electronice cu conexiune la internet;

f) repartizează, prin încheierea unui contract de comodat/prin proces-verbal de predare-primire, dispozitive conectate la internet elevilor care nu dispun de aceste mijloace;

g) sprijină cadrele didactice și elevii în crearea de conturi pentru accesul la platforma dedicată procesului de evaluare;

h) identifică și aplică modalități de susținere a activității de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, desfășurată prin intermediul TIC, pentru posibile cazuri speciale, inclusiv pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES);

i) monitorizează modul în care se desfășoară activitatea de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor;

j) încurajează și susține participarea cadrelor didactice la programe pentru dezvoltarea profesională continuă în vederea dobândirii sau, după caz, a îmbunătățirii competențelor privind evaluarea în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor.

Obligațiile elevilor
Elevii au următoarele responsabilități:

a) participă la activitățile de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor, stabilite de cadrele didactice;

b) respectă termenele și condițiile stabilite de către cadrele didactice, în vederea valorificării activității;

c) au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente și atitudini prin care să se asigure un climat propice mediului de predare-învățare-evaluare;

d) asigură confidențialitatea datelor de conectare la platformă;

e) se conformează prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal, conform GDPR, și nu înregistrează activitatea de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor.

Obligațiile părinților
Un articol întreg din Ordinul de ministru este dedicat părinților, ce au următoarele responsabilități:

a) mențin comunicarea cu cadrele didactice din unitatea de învățământ pentru a obține informații referitoare la evaluarea în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor;

b) transmit, după caz, cadrelor didactice din unitatea de învățământ feedback referitor la organizarea și desfășurarea activității de evaluare în mediul online a performanțelor școlare și a competențelor elevilor.

Rezultatele evaluării se pot comunica și se pot dezbate cu părinții și nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui sau al elevului major.

În urma evaluărilor susținute în mediul online, după interpretarea rezultatelor de către cadrul didactic, elevii pot beneficia de un plan individualizat de învățare care va fi folosit pentru dezvoltarea competențelor, pentru întreprinderea unor acțiuni de învățare remedială și pentru stimularea elevilor capabili de performanțe înalte. 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua
ULTIMA ORA

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Nicolae Balcescu, cu sediul in sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau, telefon 0234.214.071, fax 0234.214.016, e-mail: registratura@primaria-nicolae-balcescu.ro, cod fiscal 4353234. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: -spatiu cu suprafata de 10,95 mp, in vederea desfasurarii activitatii cabinet de oftalmologie si optica medicala, situat in imobilul Dispensar Uman din satul Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 8, avand nr. cadastral 61861, CF 61861, apartinand domeniului public al Comunei Nicolae Balcescu, conform caietului de sarcini, H.C.L. Nicolae Balcescu nr. 31/11.03.2024 si temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: La cerere, de la sediul institutiei, Compartiment Relatii cu Publicul si Arhiva. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Relatii cu Publicul si Arhiva din cadrul Comunei Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str.Eroilor nr.380, judetul Bacau. 3.3.Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 30 Lei/exemplar, se achita numerar sau prin OP la Compartimentul Impozite si Taxe din cadrul Comunei Nicolae Balcescu. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 06.06.2024, ora 13.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1.Data-limita de depunere a ofertelor: 14.06.2024, ora 13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau, Compartiment Relatii cu Publicul si Arhiva. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: Se depun intr-un singur exemplar, in doua plicuri sigilate. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 17.06.2024, ora 10.00, Comuna Nicolae Balcescu, sat Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, Str. Eroilor nr. 380, judetul Bacau. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sectia a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Bacau, municipiul Bacau, Str. Stefan cel Mare nr. 4, judetul Bacau, telefon 0234.514.419, fax 0234.525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 16.05.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 235 mp, teren curti constructii, situat in intravilan sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, str. Principala nr. 30, comuna Grumazesti, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 09.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 1, judetul Neamt, telefon 0233.786.059, fax 0233.786.364, e-mail: primariagrumazestineamt@yahoo.com, cod fiscal 2614198. 2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren identificat cu sola 31, parcela 712 al comunei Grumazesti, in suprafata de 152 mp, teren curti constructii, situat in sat Topolita, comuna Grumazesti, F.N., judetul Neamt, apartinand domeniului privat al Comunei Grumazesti, conform H.C.L. Grumazesti nr. 63/30.05.2024 si O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin cerere scrisa, transmisa prin mijloace electronice sau depusa in format fizic inregistrata la Comuna Grumazesti -Registratura. 3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul institutiei de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.06.2024, ora 10.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 28.06.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grumazesti -Registratura, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 01.07.2024, ora 11.00, Comuna Grumazesti, sat Grumazesti, comuna Grumazesti, Str. Principala nr. 30, judetul Neamt, cod postal 617235. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Neamt, Piatra-Neamt, Bd. Decebal nr. 5, judetul Neamt, cod postal 610012, telefon 0233.212.717, fax 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 06.06.2024.
Indemnizația de șomaj pentru absolvenții din 2024. Acte necesare
12/06/2024 20:05

Tinerii care finalizează liceul sau facultatea in această vară pot aplica pentru ajutor de somaj pe o perioadă limitată. Iată ce conditii trebuie indeplinite si ce acte sunt necesare. Conform Agentiei Na ...

Elevii români au obţinut cinci medalii de aur, două medalii de argint şi o menţiune de onoare la Olimpiada Asiatică de Fizică
10/06/2024 14:15

Elevii romani au obţinut cinci medalii de aur, două medalii de argint şi o menţiune de onoare la Olimpiada Asiatică de Fizică, ce are loc in Malaezia, a anunţat Ministerul Educaţiei, Ligia Deca. " ...

Părinții cer Ministerului Educației afișarea notelor de la toți corectorii la bacalaureat și evaluarea de clasa a VIII-a
07/06/2024 14:15

O scrisoare deschisă transmisă de Federatia Părintilor si Apartinătorilor Legali din Romania (FePAL) Ministerului Educatiei a fost publicată ieri, 6 iunie, pe contul oficial de socializare al expeditorului ...

Liber de Ziua Învățătorului
04/06/2024 10:27

Elevii, profesorii şi personalul din invăţămant vor avea zi liberă miercuri, cu prilejul Zilei Învăţătorului. Ziua Învăţătorului este marcată pe 5 iunie - data de naştere a marelui das ...

Au început înscrierile pentru BAC 2024, prima sesiune. De ce acte au nevoie candidații
03/06/2024 16:19

Absolventii de liceu se pot inscrie la prima sesiune a Bacalaureatului din acest an. Iată ce acte sunt necesare pentru inscriere. Intre 3 - 7 iunie 2024 au loc inscrierile la prima sesiune a examenului de Bac ...

Zi liberă pentru profesori şi elevi miercuri, pe 5 iunie. „Este vorba de respect pentru această categorie socio-profesională”
03/06/2024 15:39

In fiecare an, incepand din 2007, la 5 iunie in Romania se sărbătoreşte Ziua Invăţătorului. Dacă pană acum aceasta era marcată prin doar prin activităţi extracurriculare in timpul programului de lucr ...

Conform noului proiect privind regulamentul-cadru de organizare a unităţilor de învăţământ, profesorii vor răspunde pentru actele de violență
01/06/2024 11:45

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de invăţămant preuniversitar şi Statutul elevului nu a fost, incă aprobate de Ministerul Educaţiei, deşi acest lucru ar fi trebuit să se ...

Au fost publicate primele rezultate la sesiunea specială a examenului de bacalaureat
01/06/2024 11:01

Au fost publicate, vineri, primele rezultate la sesiunea specială a examenului de bacalaureat, la care s-au inscris 186 de elevi olimpici. Marea majoritate au obţinut note de trecere şi doar 16 candidaţi a ...

Zi liberă pentru elevi și profesori miercuri, 5 iunie, de Ziua Învățătorului 2024, în premieră la nivel național după marea grevă a profesorilor
30/05/2024 10:29

Elevii si profesorii au zi liberă miercuri, 5 iunie, de Ziua Învătătorului 2024, in premieră la nivel national, după marea grevă a profesorilor, conform noului contract colectiv de muncă (CCM) la n ...

Stresul emoțional al elevilor în cursa pentru excelență
28/05/2024 14:10

  Una dintre principalele cauze ale stresului emotional in randul elevilor este presiunea socială si academică. În multe culturi, succesul la examene este văzut ca un indicator major al inteligen ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei